Skip to content

Hypotheekvormen

Aflossingsvrije hypotheek

Aflossingsvrije hypotheek

Kenmerken:

 • Geen aflossing; u betaalt uitsluitend hypotheekrente
 • 30 jaar maximaal belastingvoordeel
 • Kapitaalvrijstelling in box I wordt niet benut
 • Een overlijdensrisicoverzekering is soms verplicht

Geen aflossing; De naam zegt het al: bij deze hypotheekvorm wordt in beginsel niet afgelost, waardoor u een lagere maandlast kunt realiseren. U betaalt immers uitsluitend rente en geen premie om vermogen op te bouwen. Het nadeel is dat de hypotheek niet is afgedekt met aflossing en/of een verzekering. Dit hoeft ook niet altijd gewenst te zijn, bijvoorbeeld als de waarde van de woning toereikend is. Een (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek is vaak interessant als u op latere leeftijd een eigen huis wilt kopen. Maximaal 30 jaar Met een aflossingsvrije hypotheek kunt u maximaal 30 jaar profiteren van de volledige rente-aftrek. Als het belastingvoordeel na 30 jaar wegvalt, stijgen de netto maandlasten.

Een aflossingsvrije hypotheek is mogelijk voor een leenbedrag tot een bepaald percentage (meestal tussen de 50 en 100%) van de executiewaarde van het huis. Soms wordt een overlijdensrisicoverzekering bij deze hypotheek als voorwaarde gesteld. In combinatie met andere hypotheekvormen kan een aflossingsvrije hypotheek de maandlasten drukken.

Bij een aflossingsvrije hypotheek wordt volstaan met het betalen van rente. Aflossing van de lening gebeurt in principe aan het eind van de leningperiode of als het onderpand wordt verkocht. U bent dus gedurende de gehele looptijd van de lening rente verschuldigd over de volle hypotheeksom. Fiscaal levert dat dan ook de maximale aftrek op. Vergeleken met andere hypotheekvormen hebt u bij de aflossingsvrije hypotheek de laagste netto maandlasten.

De goedkoopste aflossingsvrije hypotheek is de hypotheek met de laagste maandlasten. De maandlasten bestaan bij deze hypotheekvorm alleen uit rente. Je kunt dus op zoek gaan naar de hypothecaire geldlening met de laagste rente. Vrijwel alle banken bieden een hypotheek zonder aflossing aan. Je kunt dan ook kiezen uit erg veel aflossingsvrije hypotheken. Wij hebben een actueel bestand van alle aflossingsvrije hypotheken. Zo vinden wij altijd de goedkoopste hypotheek en bespaar je op de maandlasten.

De beste aflossingsvrije hypotheek!
Je kunt natuurlijk ook op zoek gaan naar de beste aflossingsvrije hypotheek. Dan kijk je niet alleen naar de laagste maandlasten, maar ook naar de voorwaarden van de hypotheek. De hypotheekvoorwaarden verschillen per hypotheekverstrekker. Kijk bij het bestuderen ervan bijvoorbeeld naar de berekening van de boeterente en het bedrag dat je boetevrij kunt aflossen. In de hypotheekvoorwaarden lees je ook hoe de hypotheekverstrekker de hoogte van de hypotheekrente vaststelt. Neem je hier de tijd voor, dan sluit je de beste aflossingsvrije hypotheek. In ons hypotheekprogramma kunnen wij de afweging gezamenlijk en eenvoudig maken.

Beleggingsrekening hypotheek

Beleggingsrekening hypotheek

Kenmerken:

 • Geen verplichte aflossing
 • Aflossing niet binnen het verzekeringsproduct
 • Eenmalig of periodiek beleggen in effecten
 • Losse overlijdensrisicoverzekering vaak voordeliger
 • 30 jaar maximaal fiscaal voordeel
 • (Mogelijke) vermogensrendementsheffing in box III
 • Kapitaalvrijstelling in box I kan worden benut

Geen verzekering
Het fundamentele verschil tussen beleggingshypotheken en de spaar- en levenhypotheken is dat het vermogen (voor aflossing van de hypotheek) niet wordt opgebouwd in een verzekering. Er wordt dan ook geen premie aan een verzekeraar betaald. De hypotheeklasten bestaan naast de hypotheekrente uit een bedrag dat wordt belegd. Dat kan een periodieke en/of eenmalige inleg zijn in een fonds naar keuze (soms worden hieraan beperkingen gesteld door de bank). Het te investeren bedrag kan al dan niet in het hypotheekbedrag worden opgenomen.

Beleggingsrisico
De beleggingshypotheek geeft u maximale vrijheid. Hierbij bent u zelf verantwoordelijk voor de vermogensopbouw. Om het rendement positief te beïnvloeden, kunt u actief met de beleggingen omgaan. U kunt ook een minder actieve beleggingsstrategie volgen. Maar, er is hoe dan ook geen zekerheid over het eindkapitaal. Bij beleggen geldt doorgaans dat hoge rendementen gepaard gaan met hogere risico’s. U kunt ervoor kiezen om een beperkt aantal aandelen te kopen waar u vertrouwen in heeft. Het rendement moet immers wel hoog genoeg zijn. Valt het rendement tegen, dan bestaat de kans dat u uiteindelijk de hypotheekschuld niet volledig kunt betalen.

Koerswinst opnemen
Bij de beleggingshypotheek heeft u ook veel vrijheid ten aanzien van de inleg: deze kunt u gedurende de looptijd verlagen of verhogen. Verder kunnen aandelen worden verkocht, waarna er andere voor worden teruggekocht. Zo kunt u optimaal profiteren van verwachte koersontwikkelingen. Vaak is het mogelijk de koerswinsten tussentijds op te nemen voor andere doeleinden. De fiscus legt daarvoor in principe geen restricties op. Wel moeten de behaalde winsten dit toestaan.

Overlijdensrisicoverzekering
Soms kan het rendement tijdelijk achterblijven. Dat houdt een risico in voor de hypotheekverstrekker als u tussentijds mocht komen te overlijden. De meeste geldverstrekkers stellen daarom een overlijdensrisico verzekering als voorwaarde.

Samenstelling van de effectenportefeuille
De koerswinsten, inclusief herbelegging van het dividend dat u gedurende de looptijd van uw hypotheek opbouwt, bepalen het rendement op uw investering.

Beleggings-/effectrekening
Een effectenhypotheek of een hypotheek waaraan een beleggingsrekening is verbonden, is in feite een aflossingsvrije lening die op einddatum geheel of gedeeltelijk wordt afgelost met de opbrengst van een eerste of periodieke inleg in een effectenportefeuille. Het resultaat van de belegde gelden is afhankelijk van het geprognosticeerde rendement van de effectenportefeuille. Het opbouwen van de aflossing van de hypotheek brengt derhalve een aantal risico’s met zich mee. Houdt u er rekening mee dat in het verleden gerealiseerde rendementen geen garantie bieden voor de toekomst. Omdat de lening in principe pas op einddatum wordt afgelost, wordt de gehele looptijd van de lening rente over de volle hypotheeksom betaald. Fiscaal levert dit de maximale rente aftrek op.

Duitse hypotheek

Duitse hypotheek

Een Nederlandse woning financieren met een Duitse hypotheek, kan dat en hoe werkt dat? In Duitsland zijn de rentetarieven voor hypotheken lager dan in Nederland. Daar staat tegenover dat Duitse banken andere normen hanteren. Zij financieren meestal niet meer dan 70 procent van de woningwaarde. U aanvraag wordt vooraf beoordeeld, dus geen afwijzing achteraf.

Kenmerken:

 • Lagere rentes
 • Financiering mogelijk tot 70% van de vrije verkoopwaarde of woz waarde
 • U hoeft slechts één keer naar Duitsland, om handtekening te zetten
 • Valt onder Duits recht (van belang voor voorwaarden én bij eventuele geschillen)
 • Bij annuïteitenhypotheek recht op renteaftrek in Nederland
 • Bij de bausparhypotheek recht op renteaftrek mogelijk indien u uw hypotheek over sluit. Vraag altijd vooraf advies hier omtrent bij uw adviseur.
 • Geen Nationale Hypotheek Garantie mogelijk
 • Minimale looptijd van tien jaar
 • Maximale looptijd is niet altijd dertig jaar (vaak 20 of 25 jaar)
 • Bij beëindiging binnen de eerste tien jaar volgt altijd een boete
 • Uw hypotheek binnen 10 jaar meeverhuizen is beperkt mogelijk
 • Beperkt aantal varianten van rentevaste periodes
 • Sterke focus op aflossen tijdens looptijd, bij de bausparhypotheek bent u na 20 jaar schuldenvrij
 • In uitzonderingsgevallen kan de bank een volledige aflossing eisen voor pensioendatum.

Hybride hypotheek

Hybride hypotheek

Bij de hybride hypotheek, ook wel spaar/beleggingshypotheek genoemd, wordt de flexibiliteit van de moderne levenhypotheek gecombineerd met de zekerheid van de spaarhypotheek. Daarmee is de hybride hypotheek een populaire hypotheekvorm, die voor veel mensen geschikt is.

Sparen en/of beleggen
Op dezelfde wijze als bij de levenhypotheek wordt op universal-life basis de periodieke premie berekend. Ook bij deze vorm kunt u de premie beleggen in verschillende beleggingsfondsen (unit-linked). Het grote verschil met de moderne levenhypotheek is dat u nu ook (een deel van) de premie kunt onderbrengen in een hypotheekrentefonds. In dat fonds, dat wordt beheerd door de verbonden geldverstrekker, ontvangt u een vergoeding over de ingelegde premie die gelijk is aan de hypotheekrente die u betaalt over het leningdeel (net als bij de spaarhypotheek). Op deze wijze kunt u zelf een verdeling maken tussen het risicovollere beleggen en het gegarandeerde sparen.

Goedkope premie
De premie van de hybride hypotheek is in de meeste gevallen goedkoper dan van de moderne levenhypotheek. Dit komt omdat binnen deze verzekering geen kosten worden doorberekend voor polisbeheer en andere kosten die de verzekeraar maakt bij het opstellen van de polis.

Vaste combinatie
Het enige nadeel ten opzichte van de moderne levenhypotheek is dat de combinatie tussen de hypotheekverstrekker en de verzekeraar, net als bij de spaarhypotheek, vastligt. Dat komt doordat de vergoeding voor het hypotheekrentefonds geschiedt door de verbonden hypotheekinstelling. Als bij verhuizing wordt besloten om naar een andere hypotheekinstelling over te stappen kan de polis weliswaar worden voortgezet maar de keuze voor het hypotheekrentefonds zal dan in veel gevallen verdwijnen.

Fiscaal ideaal
De hybride hypotheek is uitermate geschikt om tot de beste fiscale verdeling te komen. Hoog-laagconstructies of combinaties met een premie of beleggingsdepots behoren tot de mogelijkheden. Ook kunt u tussentijds bijstorten, uw premies verhogen of verlagen en enigszins spelen met de looptijd.

De voordelen
De hybride hypotheek heeft veel voordelen. De hypotheekrente is aftrekbaar van de belasting. Je profiteert maximaal van het belastingvoordeel omdat je tussentijds niet aflost. Bij deze hypotheekvorm sluit je ook een levensverzekering. Hiervoor moet je een premie betalen. De levensverzekering is flexibel. Je kunt de premie beleggen of sparen. Kies je voor sparen, dan spaar tegen je hetzelfde rentepercentage als je aan hypotheekrente betaalt.

De nadelen
Een hybride hypotheek heeft ook nadelen. Je kunt zelf kiezen tussen de premie sparen of beleggen. Het is ook mogelijk om het opgebouwde kapitaal over te hevelen van sparen naar beleggen en andersom. De vraag is steeds wanneer kun je het beste kunt beleggen en op welke moment uitstappen gunstig is. Ook al vraag je advies aan de bank, uiteindelijk beslis je zelf wat je met de inleg doet. Kies je voor beleggen, dan weet je niet zeker of je uiteindelijk voldoende kapitaal opbouwt om de hele hypotheekschuld af te lossen. Uw adviseur biedt natuurlijk uitkomst!!

Lineaire & annuïteiten hypotheek

Lineaire & annuïteiten hypotheek

Kenmerken:

 • Vaste einddatum
 • Aflossing tijdens de looptijd
 • Zekerheid ten aanzien van de schuldvermindering
 • Fiscaal minder gunstig
 • Geen rendement op de aflossing

De lineaire hypotheek
Bij een lineaire hypotheek lost u iedere maand hetzelfde bedrag af. Daarnaast betaalt u rente over de resterende schuld. Omdat die schuld in het begin het hoogst is, zullen ook de totale hypotheeklasten (= rente + aflossing) in het begin hoog zijn. Naarmate u meer aflost, zal uw schuld afnemen en de maandelijkse bedragen geleidelijk dalen. Dat betekent echter ook dat het belastingvoordeel in de loop van de tijd afneemt. Immers: u gaat steeds minder rente betalen.

Bij een lineaire hypotheek ligt de nadruk op de aflossing van de lening. Doordat de schuld sterk afneemt, is ten opzichte van andere aflossingsvormen het te verwachten belastingvoordeel lager. Bij dit systeem liggen zowel de bruto als netto hypotheeklasten in het begin van de looptijd het hoogst. Wel zullen deze lasten geleidelijk dalen. Over de gehele looptijd van de lening gezien, wordt door de structuur van het aflossingspatroon (in vergelijking met andere constructies) bij een lineair afgeloste hypotheek de minste rente betaald.
Naast rente en aflossing is veelal premie verschuldigd voor een aanvullend af te sluiten overlijdensrisicoverzekering.

De annuïteitenhypotheek
Bij de annuïteitenhypotheek blijven de bruto maandlasten gedurende de hele looptijd in principe gelijk. Maar door de jaren heen verandert wel de opbouw van de maandlasten. In het begin betaalt u veel rente en weinig aflossing en aan het eind is dat precies andersom. Ook bij deze hypotheekvorm gaat u dus steeds minder rente betalen, waardoor het belastingvoordeel vermindert. Met als gevolg dat uw netto maandlasten geleidelijk zullen stijgen.

Lineaire hypotheken en annuïteitenhypotheken worden tegenwoordig veel minder afgesloten. Er zijn nieuwe hypotheekvormen ontstaan, die onder andere meer fiscaal voordeel opleveren en dus financieel veelal gunstiger zijn.

Typerend voor een annuïteitenhypotheek is de constante bruto hypotheeklast zolang het te betalen rentepercentage gelijk blijft. In de beginjaren wordt hoofdzakelijk rente betaald en slechts weinig afgelost. De laatste jaren is de verhouding omgekeerd (veel aflossing en weinig rente). Hierdoor zal de netto hypotheeklast geleidelijk stijgen doordat het rentebestanddeel dat jaarlijks fiscaal aftrekbaar is steeds kleiner is. Omdat de eerste jaren weinig wordt afgelost daalt de schuld slechts langzaam. Relatief gezien wordt over de gehele looptijd aanzienlijk meer rente betaald dan bij een lineair afgeloste lening. Naast rente en aflossing is veelal premie verschuldigd voor een aanvullend af te sluiten overlijdensrisicoverzekering.

Spaarhypotheek

Spaarhypotheek

Bij spaarhypotheken wordt het grootste deel van de premie gespaard op een rekening. Op deze spaarrekening wordt door de hypotheekinstelling een percentage vergoed dat gelijk is aan de betaalde hypotheekrente. De hoogte van het maandelijkse spaardeel wordt zodanig vastgesteld dat het totaal opgebouwde vermogen, inclusief de ontvangen rente, aan het einde van de looptijd gegarandeerd gelijk is aan uw hypotheekschuld.

Lage rente, hoge premie en andersom
Is de hypotheekrente laag? Dan is ook de rente over het spaardeel laag. Om er zeker van te zijn dat het opgebouwde vermogen uiteindelijk even hoog is als de hypotheekschuld, moet u dan harder sparen. Is de rente over het spaardeel hoog, dan hoeft u dus minder te sparen. Oftewel: bij hoge rente, lage premie. En bij lage rente, hoge premie. Zo stijgen de maandlasten bij een eventuele rentestijging minder snel. Overigens wordt met de hypotheekinstelling vooraf een rentevaste periode afgesproken. In die periode blijven de rente en de premie – en daarmee dus ook de netto maandlasten – gelijk.

Risicodeel
Naast het spaardeel bestaat de premie uit een overlijdensrisicodeel. Dit risicodeel zorgt voor het uitbetalen van het gehele of gedeeltelijke hypotheekbedrag bij overlijden voor het einde van de looptijd. Bij de meeste hypotheekverstrekkers bent u bij een spaarhypotheek echter verplicht om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten voor het gehele hypotheekbedrag. Bij sommige kan dat lager zijn uw adviseur kan u precies aangeven welke hypotheekinstelling en risicodekking het beste bij u past.

Spaarhypotheek
Een spaarhypotheek is evenals een levenhypotheek een hypotheekvorm waarbij het te verwachten belastingvoordeel een doorslaggevende rol speelt. De lening wordt in principe pas op de einddatum afgelost. Daarom bent u gedurende de gehele looptijd rente verschuldigd over de volle hypotheek. Fiscaal levert dat dus de maximale aftrek op. De aflossing van de lening gebeurt met de gegarandeerde uitkering van de spaarpolis waar u gedurende de looptijd van de lening premie voor betaalt. In geval van overlijden voor de einddatum zal de lening over het algemeen geheel worden afgelost met de polisuitkering die dan plaats vindt.