Skip to content

Onze werkwijze en diensten

Totaaladvies

Naar onze mening dient een financieel advies rekening te houden met uw totale financiële situatie en met uw wensen en doelstellingen. Daarbij dienen weloverwogen keuzes gemaakt te worden omtrent het eventueel afdekken van de verschillende financiële risico’s die u loopt. Wat is uw situatie bij arbeidsongeschiktheid? Wat gebeurt er bij werkloosheid? Wat gebeurt er als u of uw partner komt te overlijden? Hoe is de situatie tijdens uw pensioenperiode? Inzicht in dit soort scenario’s is essentieel voor het maken van de juiste keuzes.

Adviesvrijheid en onafhankelijkheid

Wij vinden het belangrijk u te informeren over het feit dat wij met geen enkele financiële instelling (bank, verzekeraar of vermogensbeheerder) contractuele verplichtingen hebben om specifiek, uitsluitend of procentueel de producten van die instelling in ons advies te betrekken. Tevens is er geen enkele financiële instelling welke in het bezit is van een eigenaarsbelang van ons kantoor of beschikt over een andersoortig belang. Hierdoor kunnen wij u onafhankelijk adviseren.

Stappenplan

In onderstaand overzicht is het advies- en bemiddelingstraject in een stappenplan uiteengezet.

  • Op basis van een eerste gesprek stellen wij een klantprofiel op, waarin uw financiële positie, kennis en ervaring, risicobereidheid en uw wensen en uw doelstellingen over financiële zaken worden vastgelegd. Dit klantprofiel vormt voor ons de basis voor het uitwerken van het advies.
  • Daarna volgt de uitwerking van het advies. Daarbij selecteren wij zorgvuldig de voor u meest passende producten uit het aanbod van een grote hoeveelheid banken, verzekeraars en/of beleggingsinstellingen.
  • In een tweede gesprek presenteren wij u het advies. Het kan zijn dat er meerdere alternatieven door ons zijn uitgewerkt, om u nader inzicht te verschaffen in de door u gemaakte (of nog te maken) keuzes. In het uiteindelijk advies zullen wij altijd de gemaakte keuzes motiveren en vastleggen.
  • Indien u ons hiertoe opdracht geeft, volgt de uitvoering van het advies. In deze fase worden concreet de in het advies besproken financiële producten afgesloten en/of diensten afgenomen. Door ons worden de benodigde offertes aangevraagd en worden de te ondertekenen stukken voorbereid, welke in een persoonlijk gesprek met u worden doorgenomen en toegelicht. Wij coördineren het verdere traject met de bank, de verzekeraar, de makelaar en/of de notaris en controleren te zijner tijd de juistheid van de bescheiden behorend bij de financiële producten.
  • Wanneer er voor u relevante wijzigingen zijn in wetgeving, producten en/of onze diensten, brengen wij u daarvan op de hoogte. Indien er van uw kant relevante wijzigingen zijn, verzoeken wij u deze aan ons door te geven. Wij nodigen u graag uit voor het in beeld brengen en eventueel aanpassen van uw financiële situatie aan de gewijzigde omstandigheden.